software architects

Els nostres casos d'èxit

A continuació s'exposa un breu resum dels projectes en que l'equip d'aquesta empresa ha treballat, i que poden donar una idea del nostre ampli background en el camp del desenvolupament software.

Planificació de tasques i recursos per a un portal extern

 • Situació: Es té un portal extern on es mostra una llista de tasques a realitzar, amb un conjunt de documents de treball. L'objectiu final és carregar un document amb el resultat del treball, indicant els recursos que han realitzat el treball.
 • Objectiu: Solució per poder gestionar l'assignació de recursos interns, i l'automatització de la càrrega i descàrrega de documents.
 • Solució: Crear un agent que es connecti al portal extern i obtingui la llista de tasques, i sincronitzi els arxius a descarregar i els treballs a lliurar. Aquest agent es comporta com un client HTTP que estableix una connexió i realitza la interpretació de l'HTML lliurat pel portal extern, mitjançant mètodes HTTP GET i POST. A més, proporciona una interfície web per als recursos interns que permet assignar tasques, veure les tasques assignades i lliurar resultats, utilitzant un Flux de treball implementat segons les necessitats del client.
 • Tecnologia: Aplicació Web basada en un contenidor de Servlets Java, allotjada en una màquina en hosting.

Plataforma de gestió documental amb flux de treball

 • Situació: El client intercanvia una sèrie de documents de treball amb els seus clients finals mitjançant correus, que han de ser tractats i retornats. No es té un control fi sobre l'estat de les tasques, ni un marc d'intercanvi de documents.
 • Objectiu: Proporcionar una plataforma d'intercanvi documental per aquesta situació. Generar informes que permetin automatitzar la facturació dels treballs.
 • Solució: Portal per pujar treballs amb els seus documents associats, que permeti indicar tots els paràmetres associats al treball, i que permeti a les dues parts controlar l'estat de les tasques. Addicionalment s'exporten informes d'estat que són directament integrables en el sistema comptable del client. Addicionalment, es poden personalitzar els fluxos en funció del client final.
 • Tecnologia: Aplicació Web basada en PHP, Perl i MySQL en un hosting compartit, utilitzant comunicació SSL (certificat de servidor).

Gestió de comandes i factures mitjançant EDI

 • Situació: El client final realitzarà comandes mitjançant EDI (Electronic Data Interchange) al nostre client, i espera rebre factures també en aquest format. Aquestes comandes es reflecteixen en transports, que es realitzen recollint en el proveïdor i lliurant al client final.
 • Objectiu: Automatitzar la lectura de comandes i escriptura de factures mitjançant EDI, gestionar els transports mitjançant les dades obtingudes i validar-les per comunicar al client final qualsevol incidència.
 • Solució: Implementar un codificador/descodificador de missatges EDI, i una interfície web de gestió. La interfície permet gestionar les comandes, associar-les a transports, validar la seva recepció i imprimir albarans (PDF) que puguin usar els transportistes. Addicionalment, s'implementa un sistema de notificacions per informar d'incidències en la interpretació EDI i de la integració de comandes.
 • Tecnologia: Aplicació Web basada en Java Servlets, base de dades transaccional MySQL.

Col.laboració en el desenvolupament d'una plataforma de continguts mòbils

 • Situació: Una empresa desenvolupadora d'una plataforma de continguts mòbils per a operadors mundials necessita un equip d'experts per a completar el desenvolupament.
 • Objectiu: Completar el desenvolupament amb un equip de desenvolupament remot.
 • Solució: S'estableix un dipòsit de codi compartit CVS i es munta un laboratori de proves en una màquina compartida per realitzar integracions de les funcionalitats que s'han d'implementar. L'equip manté reunions periòdiques per fer el seguiment del projecte.
 • Tecnologia: Java, Servidor d'aplicacions Weblogic, base de dades Oracle.

Servei Web B2B per a l'intercanvi de treballs

 • Situació: El client final vol realitzar peticions de treballs a través d'una interfície client / servidor, que permeti enviar treballs, realitzar consultes de l'estat dels mateixos i rebre els treballs processats.
 • Objectiu: Automatitzar aquesta comunicació, integrant-la amb els sistemes corporatius de gestió.
 • Solució: Implementar un Servei web estàndard amb el qual el client final pugui interactuar. S'implementa també el client del Servei Web per al client final. Es proporciona també una interfície web HTML, que permet mostrar l'estat del Servidor i interrogar sobre l'estat de les peticions pendents. Addicionalment, s'implementa un sistema de notificacions per email per al nostre client que l'informa de l'arribada de nous treballs.
 • Tecnologia: Apache Axis sobre Tomcat.

Interconnexió de dos sistemes de gestió d'incidències en xarxa

 • Situació: Es tenen dos sistemes de gestió d'incidències d'elements en xarxa que es necessita interconnectar. Es parteix d'unes dades en format RAW propietari i de la configuració dels elements en una base de dades, i el resultat esperat està en format XML.
 • Objectiu: Automatitzar la comunicació dels dos sistemes de manera transparent, sense necessitat d'intervenció.
 • Solució: S'implementa un descodificador del format RAW. Aquestes dades es processen amb la definició dels elements de xarxa (MIB) per obtenir una fotografia de l'estat, i es genera el fitxer en format XML esperat. Aquest intercanvi es programa per a la seva execució en funció de les necessitats del client final.
 • Tecnologia: Java, XML, base de dades Informix.

Gestor de projectes d'infraestructura mòbil

 • Situació: Una empresa instal.ladora d'infraestructura mòbil ha de gestionar una sèrie de projectes d'empreses instal.ladores. Té a la seva disposició dades de configuració de la xarxa accessibles telemàticament, així com la informació provinent dels supervisors de les instal.lacions.
 • Objectiu: Gestionar tota la informació dels projectes d'instal.lació, permetent que els supervisors puguin actualitzar la informació en mode desconnectat (situació habitual en les visites a instal.lacions), sincronitzar la informació posteriorment, i generar informes que quantifiquin el compliment dels corresponents contractes.
 • Solució: Un client natiu amb un instal.lable per als supervisors i el gestor del projecte. Permet el treball fora de línia i després la sincronització amb la font de dades central. Un cop importades totes les dades necessàries permet generar els informes requerits pel client.
 • Tecnologia: Plataforma. NET en llenguatge C#, Base de dades Access, exportació a Excel / PDF.

Interconnexió d'equips mèdics

 • Situació: Un proveïdor d'equips mèdics necessita integrar-los en la infraestructura d'un hospital. Aquests equips parlen un protocol estàndard HL7 (Heath Level 7) diferent d'un propietari implementat a l'hospital.
 • Objectiu: Integrar els dos sistemes perquè intercanviïn la informació proveïda pels equips, referida a proves mèdiques, i la de l'hospital, referida a fitxes de pacients.
 • Solució: S'implementa un agent que interconnecta ambdós mons. Aquest agent implementa els protocols de xarxa de les dues parts i transfereix la informació significativa cap al costat oposat.
 • Tecnologia: Java, Llibreria Apache MINA per al protocol, base de dades Oracle.